Zuivel

FrieslandCampina wil via melkgeld sterk sturen op broeikasgas

Leden  van FrieslandCampina kunnen tot € 1,50 per 100 kg melk extra verdienen met verlagen van de broeikasgasuitstoot per kg melk.
Leden van FrieslandCampina kunnen tot € 1,50 per 100 kg melk extra verdienen met verlagen van de broeikasgasuitstoot per kg melk.

FrieslandCampina wil de systematiek van Foqus planet op de schop gooien. Voor veehouders wordt voortaan direct inzichtelijk hoeveel bepaalde duurzaamheidsprestaties financieel opleveren. Daarbij zet de zuivelcoöperatie zwaar in op broeikasgasemissie.

Zo kunnen melkveehouders tot € 1,50 extra melkgeld verdienen met verlagen van de broeikasgasuitstoot per kg melk. Dit komt naar voren uit de voorstellen van het coöperatiebestuur die de komende weken met de leden zullen worden besproken.

Van punten naar munten

Tot nu toe werkte Foqus planet met een systeem waarbij veehouders punten konden behalen op basis van hun prestaties op duurzaamheidskenmerken. Het totale puntenaantal bepaalde uiteindelijk de plus op de melkprijs. In de nieuwe systematiek is direct inzichtelijk wat een bepaalde prestatie financieel oplevert. ‘Van punten naar munten’ noemt het bestuur dit. Om veehouders extra te stimuleren zal bovendien meer geld vrijgemaakt worden voor Foqus planet.

Tot € 0,10 per indicator

Bij het belonen van duurzaamheid gaat het om prestaties op het gebied van diergezondheid – en dierwelzijn (levensduur van koeien en KalfOK-score), biodiversiteit (stikstofbodembalans, ammoniakemissie, eiwit van eigen land, blijvend grasland en natuur & landschap). Voor iedere indicator is een grenswaarde vastgesteld waarboven een beloning geldt en die tot nu toe door 85 procent van de veehouders gehaald werd. De beste 5 procent van de veehouders komt in aanmerking voor de maximale beloning van € 0,10 per 100 kg melk voor iedere indicator. De duurzaamheidsindicatoren, drempelwaarden en topwaarden worden iedere drie jaar opnieuw vastgesteld.

Focus op broeikasgas

Met de nieuwe systematiek voor Foqus planet zet FrieslandCampina extra in op verlagen van de emissie van broeikasgas. ‘We willen meer focus aanbrengen in de beloning van duurzaamheid en deze baseren op de markt. We zien dat een deel van de klanten bereid is om te betalen voor zuivel met een lagere CO2-voetafdruk’, legt hoofdbestuurslid Nils den Besten uit. ‘En wij schatten in dat dit een trend is die niet snel voorbij zal gaan.’

Drempelwaarde  COjaarlijks verlaagd

De drempelwaarde voor het belonen van een lagere broeikasgasemissie is vastgesteld op 1250 gram CO2-equivalenten per kg melk. De topwaarde is vastgesteld op 900 gram CO2-equivalenten per kg melk. Veehouders die onder deze topwaarde scoren ontvangen een beloning van € 1,50 per 100 kg melk. Om veehouders te stimuleren de verlaging van de CO2-emissie te versnellen worden drempel- en topwaarde jaarlijks met 25 gram  verlaagd.

Weidetoeslag daalt naar € 1,30

De extra beloning voor klimaat gaat deels ten koste van de toeslag voor weidegang. Deze wordt verlaag naar € 0,40 per 100 kg melk voor deelweidegang en naar € 1,30 voor volledige weidegang.

Grotere bijdrage onderneming

De Foqus planet beloning wordt onder andere betaald uit de coöperatieve inleg van de leden die gehandhaafd blijft op € 0,60 per 100 kg melk. Daarnaast levert ook de onderneming FrieslandCampina een stevige bijdrage. In de afgelopen jaren was dit in totaal circa 40 miljoen euro. Volgens Den Besten zal deze bijdrage vanaf volgend jaar ‘aanzienlijk hoger’ worden. Hoe hoog dit exact is, is volgens hem nog niet te zeggen omdat dit afhangt van de duurzaamheidsprestaties van de leden. ‘We hebben voor deze systematiek gekozen omdat hiermee de onderneming wordt geprikkeld om duurzaamheidsprestaties ook echt tot waarde te brengen in de markt. Wij zien ook dat dit mogelijk is’, aldus de coöperatiebestuurder.

Vaste toeslag voor PlanetProof

Veehouders die melk leveren onder het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk worden niet via Foqus planet beloond voor hun duurzaamheidsprestaties. Deze zijn immers al ingebouwd in de voorwaarden. PlanetProof-deelnemers ontvangen vanaf volgend jaar een vaste toeslag van € 4,50 per 100 kg melk. Voor hen geldt ook de coöperatieve inhouding van € 0,60 per 100 kg melk. Hierdoor ontvangen deze veehouders maandelijks € 3,90 bovenop de garantieprijs.

In gesprek met leden

De gepresenteerde voorstellen zijn volgens het bestuur samen met de leden tot stand gekomen. De komende weken worden de voorstellen in de najaarsbijeenkomsten met de leden besproken waarna de districtsraden nog eventuele aanpassingen kunnen voorstellen. Uiteindelijk beslist het bestuur in december over de nieuwe Foqus planet systematiek die dan per 1 januari 2023 in zal gaan.

Toelichting in animatiefilmpjes

FrieslandCampina heeft een animatiefilmpje gemaakt waarin de veranderingen in Foqus planet worden toegelicht. Klik hier om dit filmpje te bekijken, In een tweede filmpje wordt de uitwerking toegelicht aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden. Klik hier om dit filmpje te bekijken.