Stikstof

Afbouw derogatie vermindert reductiedoelstelling ammoniak met 32 procent

Afbouw van de derogatie leidt tot 18 procent minder stikstofbemesting uit dierlijke mest
Afbouw van de derogatie leidt tot 18 procent minder stikstofbemesting uit dierlijke mest

Als gevolg van de afbouw van de derogatie daalt de stikstofbemesting uit dierlijke mest met 18 procent en de ammoniakemissie met 8,8 kton per jaar in 2030. Hiermee wordt al voor ongeveer een derde voldaan aan de reductiedoelstellingen van het stikstofbeleid van het kabinet.

Deze conclusies trekken onderzoekers van Wageningen Environmental Research uit een modelstudie naar het effect van de afbouw van derogatie en de aanvullende maatregelen in het kader van het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn. De onderzoekers vergeleken de uitkomsten van hun modelstudie met een referentieberekening voor het jaar 2030.

18 procent minder stikstof uit mest

Afbouw van de derogatie leidt volgens de berekeningen tot 7 procent minder rundvee, 5 procent minder varkens en 8 procent minder pluimvee ten opzicht van de referentieberekening voor 2030 en een vermindering van de stikstofbemesting met dierlijke mest met 18 procent. In gebieden met veel melkveebedrijven die gebruik maakten van derogatie kan dat 10 procent meer zijn, in gebieden met weinig derogatiebedrijven 10 procent minder. De onderzoekers berekenden dat de stikstoftoediening met kunstmest met 3 procent zal toenemen. De hoeveelheid niet te plaatsen dierlijke mest neemt door afbouw van de derogatie landelijk toe met 40 kton stikstof ten opzichte van de referentieraming.

8,8 kton minder ammoniak

Door vermindering van het gebruik van dierlijke mest daalt de emissie van ammoniak met 8,8 kton per jaar. Om te voldoen aan de doelstellingen van het stikstofbeleid van het kabinet (74 procent van de Natura-2000 onder de kritische depositiewaarden in 2030) moet in totaal 27,6 kton ammoniak worden gereduceerd ten opzichte van de referentieberekening. Hiervan wordt dus al circa 32 procent behaald door afbouw van de derogatie.

Minder koolstofvastlegging

Afbouw van de derogatie heeft ook effect op de emissies van broeikasgassen. De methaanuitstoot daalt volgens de berekeningen met 6 procent en ook de uitstoot van lachgas daalt 6 procent. Tegelijkertijd daalt door het verminderd gebruik van dierlijke mest de vastlegging van koolstof. Als afbouw van de derogatie leidt tot een omzetting van grasland naar snijmais of andere akker- en tuinbouwgewassen zal dit een extra vermindering van de koolstofvastlegging tot gevolg hebben.