Stikstof

Aanpak piekbelasters leidt niet tot minder stikstofdepositie op natuur

Slechts 10 procent van de ammoniakemissie slaat neer binnen 500 meter rondom de stal
Slechts 10 procent van de ammoniakemissie slaat neer binnen 500 meter rondom de stal

Het huidige beleid dat gericht is op de aanpak van piekbelasters zal weinig bijdragen aan verlaging van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Deze conclusie trekken bestuurders van het Mesdagfonds op basis van de resultaten van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Negentig procent in stikstofdeken

In opdracht van het Mesdagfonds onderzocht de UvA drie jaar lang op twee melkveebedrijven de verspreiding van ammoniak vanuit de stal. Slechts 10 procent van de ammoniakemissie blijkt binnen 500 meter rondom de stal neer te slaan en daarvan slaat het overgrote deel al binnen 200 meter neer. De overige 90 procent komt terecht in de zogenaamde stikstofdeken op grotere hoogte, samen met de emissie van stikstofoxiden vanuit de industrie en het verkeer. De ammoniak in de stikstofdeken is niet meer te herleiden naar de bron.

KDW ongeschikt voor sturen op uitstoot

Volgens het Mesdagfonds betekenen de resultaten van het onderzoek dat het huidige beleid, gericht op piekbelasters dichtbij natuur, niet effectief zal zijn. Het stoppen van veehouderijbedrijven zal namelijk niet leiden tot meetbare verschillen van stikstofdepositie in natuurgebieden, tenzij de stal op minder dan 300 meter van de natuur staat. Ook laat dit onderzoek volgens de opdrachtgevers zien dat de kritische depositiewaarden (KDW’s) niet geschikt zijn om de uitstoot van ammoniak op bedrijfsniveau te sturen.

Inzetten op stikstofreductie op alle bedrijven

In plaats van te sturen op de depositie van stikstof op natuurgebieden zou het effectiever zijn om te sturen op vermindering van de stikstofemissie door alle bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn technische maatregelen zoals minder eiwit in het voer, mest verdund met water uitrijden, meer weidegang en mestverwerking. Ook pleit het Mesdagfonds voor de invoering van een afrekenbare stoffenbalans waarmee stikstofverliezen in kaart kunnen worden gebracht, zodat veehouders hierop kunnen sturen. Een dergelijk systeem (Minas) heeft volgens het Mesdagfonds in de periode 1996 tot 2006 geleid tot verlaging van de stikstofemissie met 60 tot 70 procent.

Het volledige verslag van het onderzoek is te downloaden van de website van het Mesdag-Zuivelfonds.