Ruwvoer

Fosfaatdifferentiatie biedt veel veehouders nog extra mestplaatsingsruimte

Van de norm voor fosfaatbemesting mag worden afgeweken als met recent bodemonderzoek kan worden aangetoond dat een perceel niet in de fosfaatklasse hoog valt.
Van de norm voor fosfaatbemesting mag worden afgeweken als met recent bodemonderzoek kan worden aangetoond dat een perceel niet in de fosfaatklasse hoog valt.

Met het afbouwen van de derogatie wordt de mestplaatsingsruimte voor stikstof steeds verder beperkt. Met fosfaatdifferentiatie kunnen veel veehouders desondanks nog steeds extra realiseren mestplaatsingsruimte realiseren.

Deze conclusie trekt onderzoekslaboratorium Eurofins Agro op basis van ruim 43.000 recente bodemanalyses.

Extra fosfaat na grondonderzoek

Door de afbouw van de derogatie wordt de mestplaatsingsruimte voor stikstof afgebouwd naar 170 kg per hectare per jaar. De regelgeving voor de fosfaatgebruiksruimte blijft echter gelijk. Deze houdt in dat maximaal 75 kg fosfaat per hectare grasland en 40 kg fosfaat per hectare bouwland mag worden uitgereden. Van deze norm mag een veehouder afwijken als met recent bodemonderzoek kan worden aangetoond dat een perceel niet in de fosfaatklasse hoog valt. Deze regeling wordt fosfaatdifferentiatie genoemd.

Veel percelen niet onderzocht

Uit een recente inventarisatie van Eurofins blijkt dat er overal in Nederland nog percelen zijn die niet in de hoogste fosfaatklasse vallen. Zolang op deze percelen geen bodemonderzoek wordt uitgevoerd komen deze echter niet in voor extra fosfaatbemesting. Door het uitvoeren van grondonderzoek kunnen veel veehouders dus nog extra fosfaatplaatsingsruimte verdienen. Dit wordt belangrijker naarmate de plaatsingsruimte voor mest door de afbouw van de derogatie verder wordt beperkt.

Voordeel wordt kleiner maar blijft

Een rekenvoorbeeld maakt duidelijk wat het effect kan zijn van fosfaatdifferentiatie Hierbij wordt uitgegaan van bemesting met rundveedrijfmest met 5 kg stikstof en 1,5 kg fosfaat per kuub. Op een derogatiebedrijf mag in 2024 zonder fosfaatdifferentiatie ruim 26 kuub drijfmest per hectare bouwland worden uitgereden. Met volledige fosfaatdifferentiatie is dit 52,5 kuub (210 kg stikstof gedeeld door 4 kg stikstof per kuub). In 2025 is dit met fosfaatdifferentiatie 47,5 kuub (190 gedeeld door 4). Als in 2026 de derogatie helemaal is afgebouwd kan met fosfaatdifferentiatie 42,5 kuub drijfmest per hectare worden geplaatst. Dat is altijd nog meer dan de 26 kuub zonder fosfaatdifferentiatie.