Politiek

Vlaamse landbouw- en milieuorganisaties stellen nieuw Mestactieplan voor

bemesten
Volgens de landbouworganisatie Groene Kring omvat het MAP maatregelen die haalbaar zijn voor landbouwer

De Vlaamse landbouw- en milieuorganisaties hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuw Vlaams Mestactieplan (MAP7).

Nadat het eerste MAP 7-voorstel werd verworpen, gaf minister van Omgeving Zuhal Demir de touwtjes in handen van de landbouw- en milieuorganisaties. Zij werkten samen een nieuw mestactieplan uit. Volgens de landbouworganisatie Groene Kring is er consensus bereikt over maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren en haalbaar zijn voor de landbouwer. Er zal een systeem ingevoerd worden waarbij een landbouwer de mogelijkheid krijgt om een vermindering van de bemestingsnorm terug te verdienen door het toepassen van duurzame teelt- en bemestingspraktijken.

Werken met organisch bodemkoolstofgehalte

Het organisch koolstofgehalte in de bodem wordt binnen MAP7 belangrijker. Er zal rekening gehouden worden met een hoger nitraatresidu op grond van een hoger gebonden organisch koolstofgehalte in de bodem. Of met andere woorden: hoe hoger het organische koolstofgehalte van de bodem, hoe meer ruimte er is voor reststikstof.

Specifiek bemesten

Om stikstofuitspoeling naar oppervlakte- of grondwater te vermijden, zal de plant meer bemest moeten worden op basis van behoefte. Het behoud van de bedrijfsbenadering voor de bemesting en de aanzet voor een nieuwe derogatieaanvraag op grasland speelt hierop in.

Bufferteelten in plaats van teeltvrije stroken

Ook worden er bufferteelten (zoals luzerne, gras, ecoregelingen) ingevoerd op stroken van minstens 3 meter en in bepaalde gevallen 5 meter, met name in nitraatgevoelige teelten in gebiedstype 2 en 3. In ruil hiervoor wordt de huidige bemestingsvrije strook van 5 meter verkleind tot 3 meter, behalve in nitraatgevoelige teelten in gebiedstype 2 en 3. Slechts maximaal vier procent van het perceel kan worden ingenomen door een bufferteelt.

Het oorspronkelijke politieke voorstel dat 6 meter brede bufferstroken voorstelde zonder financiële compensatie is daarmee verworpen.

Standpunten landbouwer gerespecteerd

Ook Groene Kring, de landbouworganisatie voor jonge landbouwers, zat naast Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat  aan de onderhandelingstafel. ‘Hoewel het akkoord op bepaalde vlakken verstrengingen inhoudt ten opzichte van MAP6, zijn wij ervan overtuigd dat dit een werkbaarder en stimulerender mestactieplan zal zijn dan alle voorgaande voorstellen’, deelt de organisatie mee. ‘Onze visie, eisen en standpunten werden binnen het akkoord gerespecteerd: een stimulerend beleid, extra begeleiding, het inkomen van de boer blijft op peil en de toegang tot grond wordt zoveel mogelijk gevrijwaard. Het verschil met het politieke voorstel van enkele weken geleden is groot. Toen werd er aan geen enkele vraag vanuit de landbouwsector voldaan.’