Politiek

Kabinet vraagt sectorpartijen om convenant dierwaardige veehouderij

In het convenant ‘dierwaardige veehouderij’ zullen onder andere afspraken worden gemaakt over de overgang naar diergerichte houderijsystemen.
In het convenant ‘dierwaardige veehouderij’ zullen onder andere afspraken worden gemaakt over de overgang naar diergerichte houderijsystemen.

Het Nederlandse Kabinet heeft een kerngroep van sectorpartijen opdracht gegeven voor het opstellen van een convenant ‘dierwaardige veehouderij’.

Dit initiatief is de uitwerking van een in april 2021 door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen amendement op de wet Dieren.

Vragen over praktische uitvoering

In het amendement staat onder andere dat het na 2022 verboden zou moeten worden om dieren pijn te doen, ingrepen bij dieren te verrichten of het welzijn van dieren te benadelen vanwege een bepaalde vorm van huisvesting. Hierbij zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om het onthoornen van kalveren en het individueel huisvesten van kalveren in eenlingboxje. Later ontstonden er veel vragen over de uitvoering van het amendement Daarom heeft het Kabinet besloten om sectorpartijen opdracht te geven voor het opstellen van  een convenant dat praktische invulling geeft aan het begrip ‘dierwaardige veehouderij’.

Respect voor dieren uitgangspunt

Het convenant zal door het Kabinet worden gebruikt als basis voor wet- en regelgeving op het gebied van dierwelzijn. Zo moeten er door de convenantpartijen afspraken worden gemaakt over een overgang naar diergerichte houderijsystemen. Daarbij gaat het om stallen maar bijvoorbeeld ook om de inrichting van het transport van dieren. Systemen zijn diergericht als de behoeftes van dieren als uitgangspunt zijn genomen bij het ontwerp. Het gaat hier om behoeftes die zijn geformuleerd in een advies van de Universiteit Utrecht. Deze zijn: goede voeding, goede gezondheid, goede omgeving en de mogelijkheid om natuurlijk gedrag uit te oefenen. Ook moeten dieren emotioneel in staat zijn om effectief te reageren op veranderingen in de omgeving. Aan de basis van deze behoeftes staat respect voor dieren als wezens met gevoel die pijn en plezier kunnen ervaren.

Aandacht voor overheid en markt

In het convenant moeten ook afspraken worden gemaakt over de manier waarop en het tempo waarin diergerichte houderijsystemen gerealiseerd kunnen worden. Daarbij zal ook de rol van de overheid en de markt aan de orde komen. De partijen in de kerngroep zullen met elkaar ook afspraken maken over het terugdringen van ziektes en aandoeningen en het houden van rassen die geen kenmerken hebben die schadelijk zijn voor hun gezondheid of welzijn.

Kerngroep van sectorpartijen

De opstelling van het convenant is in handen van een kerngroep met vertegenwoordigers van Avined (pluimvee), Caring Farmers, CBL, de Dierenbescherming, LTO, NAJK, POV (varkens) en het ministerie van LNV. De melkveehouderij is vertegenwoordigd door de Duurzame Zuivelketen. De kerngroep staat onder leiding van voormalig GroenLinks Kamerlid Bram van Ojik. De kerngroep zal ook andere partijen om advies vragen.

In juni 2023 klaar

Het convenant ‘dierwaardige veehouderij’ moet in juni 2023 klaar zijn. De volledige brief waarmee LNV-minister Piet Adema de Tweede Kamer informeert over dit initiatief is hier te downloaden.