Politiek

BES-pilot stopt na dit jaar

Doel van de BES-pilot is meer dierlijke mest en minder kunstmest gebruiken. Beëindigen van de derogatie is een tegengestelde ontwikkeling.
Doel van de BES-pilot is meer dierlijke mest en minder kunstmest gebruiken. Beëindigen van de derogatie is een tegengestelde ontwikkeling.

Er komt geen vervolg op de pilot ‘Bedrijfseigen stikstofbemesting’ waaraan dit jaar landelijk nog 50 bedrijven deelnemen.

Het ministerie van LNV ziet voor de toekomst geen perspectief voor deze werkwijze, onder andere omdat met het afbouwen van de derogatie het gebruik van dierlijke mest beperkt wordt tot maximaal 170 kg per hectare.

Fosfaatevenwicht met meer dierlijke mest

Deelnemers aan de BES-pilot streven naar fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest. Dat wil zeggen dat de bemesting is afgestemd op het opbrengend vermogen van de grond. Dit wordt vastgesteld aan de hand van cijfers uit de KringloopWijzer over een gemiddelde van drie jaren. Doel van de pilot is om met een ontheffing op de bemestingsnormen meer dierlijke mest en minder kunstmest te gebruiken.

Meer nitraatuitspoeling en ammoniakemissie

Eind vorig jaar had de minister van LNV de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) al gevraagd om een advies over een eventueel vervolg op de BES-pilot. De deskundigen concludeerden onder andere dat het stikstofbodemoverschot op BES-bedrijven op zandgrond toenam met gemiddeld 20 kg stikstof per hectare ten opzichte van de generieke normen met een verhoogd risico op nitraatuitspoeling tot gevolg. Dit effect werd niet gevonden op bedrijven op klei- en veengrond. Omdat op de BES-bedrijven gemiddeld 78 kg extra stikstof uit dierlijke mest werd uitgereden is ook het risico op extra ammoniakemissie groter.

Aanvullende maatregelen nodig

Om deze minder gewenste gevolgen van de BES-systematiek te ondervangen zouden volgens de CDM aanvullende maatregelen nodig zijn. Mede op basis van dit advies heeft het ministerie van LNV besloten om aan de BES-pilot geen vervolg te geven.