Maatschappij

Geen verschil in uitstoot broeikasgas tussen biologische en gangbare melk

Omdat biologische koeien meer weidegang krijgen, produceren ze minder methaan uit mest, maar de lachgasemissie van mest en urine is hoger
Omdat biologische koeien meer weidegang krijgen, produceren ze minder methaan uit mest, maar de lachgasemissie van mest en urine is hoger

Uitgedrukt in CO2-equivalenten per kg melk is de uitstoot van broeikasgassen uit de biologische melkveehouderij gelijk aan die uit de gangbare melkveehouderij.

Dit is een van de uitkomsten van een studie naar het effect van het vergroten van het aandeel biologische melkveehouderij, die onderzoekers van Wageningen Livestock Research uitvoerden in opdracht van het ministerie van LNV.

Bio per hectare een derde minder broeikasgas

De onderzoekers baseren hun conclusies onder andere op cijfers van bedrijven uit het Bedrijfsinformatie Netwerk (BIN) van Wageningen UR. Hieruit blijkt dat per hectare de uitstoot van broeikasgassen van de biologische melkveehouderij ongeveer een derde lager is dan die van de gangbare melkveehouderij. In de cijfers werd geen verschil gevonden tussen biologische en gangbare bedrijven in de uitstoot van broeikasgassen per geproduceerde kg melk.

Meer methaan uit pens, minder uit mest

Biologisch gehouden melkkoeien produceren per kg melk meer pensmethaan dan gangbaar gehouden melkkoeien. Dit komt omdat er gemiddeld meer kuilgras en minder krachtvoer en snijmais in het rantsoen zit. Ook is de melkproductie lager, waardoor de totale emissie over minder melk kan worden verdeeld. Vanwege meer weidegang produceren biologische koeien minder methaan uit mest, maar daar staat een hogere lachgasemissie van mest en urine in de wei tegenover.

Minder CO2 via krachtvoerimport

Doordat biologische melkveehouders minder krachtvoer voeren, is het volgens de onderzoekers aannemelijk dat er ook minder broeikasgas wordt uitgestoten die is gerelateerd aan transport en de productie van veevoer in het buitenland. Aan de andere kant is het volgens hen aannemelijk dat door een lagere efficiëntie per kg melk juist meer CO2-equivalenten worden geproduceerd. Data over de CO2-footprint van veevoer uit het buitenland zijn echter niet beschikbaar.

Meer grasland, meer koolstofvastlegging

Het vergroten van het areaal biologische melkveehouderij biedt volgens de studie kansen om de totale emissies van broeikasgassen in Nederland te verlagen. Daarbij zal ook het areaal (blijvend) grasland toenemen wat gunstig is voor de vastlegging van koolstof. Wel zal met een groter aandeel biologische melkveehouderij de productie van melk dalen.

Het volledige rapport ‘perspectief van biologische landbouw’ is te downloaden van de site van de Rijksoverheid.