Gras

Minder herkauwactiviteit en worminfecties bij grazen op weegbree

Op Dairy Campus is een perceel ingezaaid met Engels raai en smalle weegbree, om het effect op methaanemissie te onderzoeken
Op Dairy Campus is een perceel ingezaaid met Engels raai en smalle weegbree

De verrijking van grasland met smalle weegbree heeft effect op de diergezondheid en het diergedrag van drachtige pinken en het graslandmanagement, de bodem en de biodiversiteit.

Dat blijkt uit het project ‘Productief Kruidenrijk Grasland’ waarbij in 2021 de effecten van het grazen van drachtige pinken op percelen met smalle weegbree in plaats van Engels raaigras worden onderzocht.

Smalle weegbree vermindert herkauwtijd

Zo herkauwden drachtige pinken die alleen Engels raaigras tot hun beschikking hadden, meer in vergelijking met de drachtige pinken op het perceel met smalle weegbree. De onderzoekers zoeken nog naar een verklaring hiervoor.

De verrijking met smalle weegbree heeft geen invloed op de activiteit, inactiviteit en graasduur van de drachtige pinken. In de nazomer en herfst waren zowel de drachtige pinken op de percelen met Engels raaigras als de drachtige pinken op de percelen met smalle weegbree langer inactief. ‘Dit kan een gevolg zijn van het aantal lichturen’, stelt onderzoekster Reina Ferwerda van Wageningen Livestock Research.

Minder maagdarmwormeieren bij smalle weegbree

Smalle weegbree lijkt daarnaast de ontwikkeling van maagdarmworminfecties te remmen. In de nazomer en herfst werden bij de pinken die op percelen smalle weegbree graasden, minder maagdarmwormeieren gevonden.

Weidegang negatief effect op aandeel smalle weegbree

‘Het doel om zo veel mogelijk smalle weegbree in de percelen te behouden door het jaar heen lijkt te zijn gelukt’, vertelt Bert Philipsen, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Volgens de onderzoeker nam het aandeel tijdens het weideseizoen wel met een paar procent af. Het percentage smalle weegbree lag in de maaistroken hoger dan in de stukken met weidegang. ‘Weidegang laat hierop dus een negatief effect zien.’

Meer regenwormen in perceel met smalle weegbree

In de percelen met smalle weegbree is gedurende de proef een hogere biomassa regenwormen gevonden. ‘De variatie binnen de percelen was hierin wel erg groot’, licht Ferwerda toe. Zij vertelt ook dat het aantal vliegende insecten in percelen met smalle weegbree niet groter is.