Gras

KringloopWijzer nog niet toereikend voor veenweiden

Water heeft veel invloed op het vrijkomen van CO2 en stikstof uit veenweidebodems
Water heeft veel invloed op het vrijkomen van CO2 en stikstof uit veenweidebodems

De KringloopWijzer is nog niet toereikend voor het veenweidegebied. Er is te weinig aandacht voor vernatting van de veenweidegrond.

Dat stelt Leo Oprel, adviseur bij het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld en oud-beleidsmedewerker van het ministerie van Landbouw in een nieuwsbrief van het VIC. Vernatting heeft volgens de adviseur veel invloed op bodemprocessen en daarmee op de veenoxidatie, grasproductie en stikstofcyclus op het boerenbedrijf. In de rekenregels van de KringloopWijzer wordt dit volgens hem nog niet goed meegenomen.

CO2- en stikstofeffecten

Zo stelt Oprel dat water een grote rol speelt bij de opbouw en afbraak van CO2 in veengronden. Daar wordt nu nog geen rekening mee gehouden in de KringloopWijzer. Ook bodemprocessen rond stikstof worden volgens hem niet meegenomen. ‘Er is dus werk aan de winkel.’

Oprel geeft aan dat meer aandacht voor de invloed van water in de KringloopWijzer bovendien voor een win-win situatie kan zorgen. ‘De grote milieuopgaven vragen om veel inspanningen van boeren. Meer aandacht voor water en de bijbehorende CO2- en stikstofeffecten kan van de KringloopWijzer een krachtiger instrument maken’, licht hij toe. 

Relatie grondwaterstand en broeikasgasemissie

In het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) wordt onderzoek gedaan naar de invloed van grondwaterstanden op broeikasgasemissies. De resultaten die hieruit komen vormen input voor aanvullingen op de huidige KringloopWijzer.