Gras

Fotoserie: Hoogwaterproeven in het Friese veen

Verhogen van het waterpeil heeft grote gevolgen voor agrarische werkzaamheden
Verhogen van het waterpeil heeft grote gevolgen voor agrarische werkzaamheden

In veenweidepolder de Hegewarren in Friesland wordt komende jaren het waterpeil verhoogd om verdere oxidatie en inklinking van de veenbodem te voorkomen.

Om de gevolgen van het hogere waterpeil voor de landbouw in kaart te brengen starten er twee bijzondere innovatiebedrijven. De eerste uitwerkingen daarvan worden steeds meer zichtbaar. Zo grazen sinds deze maand ruim veertig melkgevende jerseykoeien op het nieuw opgestarte melkvee-innovatiebedrijf en wordt er op het veen-waterproefbedrijf geëxperimenteerd met het professionaliseren van de teelt van lisdodden.

Gevolgen voor grasland

Op het melkveebedrijf wordt vooral gekeken naar de gevolgen van het verhogen van het waterpeil voor het grassenbestand. Welke grassen blijven er groeien, wat gebeurt er met de draagkracht en is het mogelijk om de graskwaliteit nog te beïnvloeden om toch melk te blijven produceren? 

Uitmijnen van de polder naar 2040 

Het verhogen van het waterpeil en het uiteindelijk onder water zetten van de polder in 2040 heeft een lange voorgeschiedenis. In de periode tot 2040 zullen poldergronden uitgemijnd worden. Dat biedt nu ruimte voor de experimentele proefbedrijven.

 In het juninummer van Veeteelt vertellen diverse betrokkenen over de besluitvorming en de toekomst van de polder. De fotoserie hieronder, gemaakt door Quinten van Ooijen, geeft een eerste inkijkje in de voortgang van het project.