Gezondheid

Vernieuwde ibr-regels voor prijskampdeelname in Vlaanderen

regels keuringen
Veehouders die willen deelnemen aan een keuring moeten voortaan een ‘getuigschrift verzameling’ aanvragen bij DGZ

De vernieuwde ibr-regelgeving in België brengt ook een aantal vernieuwde voorwaarden met zich mee voor de deelname aan en de organisatie van prijskampen.

In het voorjaar van 2023 verscheen een nieuw koninklijk besluit (KB) ibr. Ook voor prijskampen gelden nieuwe regels om de risico’s voor overdracht van het ibr-virus in te perken. De ibr-regels – en ook regels voor andere dierziekten – zijn daarbij geldend voor de deelname aan verzamelingen klasse 3 en 4. Het gaat daarbij onder meer over beurzen, tentoonstellingen, prijskampen en shows, evenementen en (jaar)markten. Zo dient de aanvoer en de terugkeer van de dieren in regel te gebeuren met hetzelfde vervoermiddel.

Wat moet een veehouder doen?

Deelnemende veehouders moeten een statuut ‘IBR vrij’ (I4-5 of I4-6) of een statuut ‘IBR gE neg met vaccinatie’ (I3-5) hebben, waarbij in het laatst vermelde geval dit beslag al voor 21 april 2021 een statuut ‘I3’ had. Alle runderen die deelnemen aan de verzameling moeten maximaal 30 dagen voor de verzameling bemonsterd worden voor serologisch onderzoek. Alleen runderen die niet besmet zijn (gB-negatief voor niet-gevaccineerde runderen, gE-negatief voor gevaccineerde runderen) mogen deelnemen.

Veehouders mogen daarnaast in de 30 dagen voor verzameling geen nieuwe runderen introduceren in het koppel, omdat alle aanwezige dieren de volledige aankoopprocedure moeten hebben doorlopen. Ook dienen alle runderen het statuut ‘IPI vrij’ voor bvd te hebben. Een organisator kan ook strengere voorwaarden opleggen dan bovenvermelde.

DGZ adviseert om het risico op verspreiding naar andere dieren uit het beslag te beperken, door de deelnemende dieren na terugkeer in afzondering te houden en te onderzoeken op ibr.

Welke documenten nodig?

Nieuw is dat deelnemers aan een verzameling een ‘getuigschrift verzameling’ moeten aanvragen bij DGZ en dit uiterlijk zeven kalenderdagen voorafgaand aan de verzameling. Dit getuigschrift verzameling is alleen voor de in de aanvraag vermelde verzameling geldig. Op dit getuigschrift kunnen wel verschillende dieren vermeld worden. Het getuigschrift waarborgt enkel de minimale wettelijke vereisten voor ibr, bvd, tbc, leukose en brucellose. Daarom moeten de onderzoeksresultaten zoals ibr bekend te zijn op het moment van aanvragen.
Ook moet een veehouder een verplaatsingsdocument meenemen dat minder dan 10 dagen oud is.

Wat met organisatoren?

Organisatoren dienen voor elke verzameling klasse 3 en 4 een toelating aan te vragen bij de lokale controle eenheid (LCE) van het FAVV. Ook dienen zij een erkende dierenarts in te schakelen, die toezicht uitoefent op de verzameling en de deelnemende dieren controleert, ook op hun bijhorende documenten. Van elk deelnemend dier moet de organisator gedurende drie jaar een kopie van het verplaatsingsdocument bewaren en gedurende een jaar een kopie van het getuigschrift verzameling.