Gezondheid

Blauwtong kostte 1 tot 1,5 kg melk per dag

De sterfte van volwassen runderen op besmette bedrijven lag bijna 3,5 keer zo hoog
De sterfte van volwassen runderen op besmette bedrijven lag bijna 3,5 keer zo hoog

Op melkveebedrijven die afgelopen jaar melding maakten van blauwtong lag de melkproductie ongeveer één kg per koe per dag lager dan in dezelfde periode de drie jaren ervoor. 

Op bedrijven die voor 15 oktober een blauwtongmelding deden, lag de productie zelfs tot 1,5 kg melk lager. Gemiddeld duurde de lagere melkproductie ongeveer negen weken, om daarna weer langzaam te verdwijnen. De daling in melkproductie lijkt verband te houden met het aantal besmettingen in een bepaald gebied. Hoe hoger het aantal besmettingen, hoe lager de melkproductie op de getoffen bedrijven. Dat blijkt uit een analyse van GD. 

Oversterfte 4300 runderen

De sterfte van volwassen runderen op bedrijven die een blauwtongbesmetting meldden, lag in het najaar bijna 3,5 keer zo hoog als in de periode 2020-2022. Op bedrijven die wel in besmet gebied lagen, maar blauwtong niet meldden, lag de sterfte tot anderhalf keer zo hoog. In totaal stierven in de periode van week 36 tot en met week 48 zo’n 4300 runderen meer dan in dezelfde periode in de drie jaar ervoor. 

Figuur 1 – Kaartjes van Nederland per week van week 39 tot en met week 47 in 2023. Gebieden waar de sterfte van volwassen runderen duidelijk verhoogd is, zijn weergegeven in rood (bron: GD)

Figuur 1 – Kaartjes van Nederland per week van week 39 tot en met week 47 in 2023. Gebieden waar de sterfte van volwassen runderen duidelijk verhoogd is, zijn weergegeven in rood (bron: GD)

Geen sterke toename sterfte bij kalveren

Bij kalveren jonger dan 14 dagen stelde GD ook een toename van sterfte vast in het najaar (+1400), maar die toename gold ook voor de blauwtongvrije bedrijven. Volgens de onderzoekers is daarom niet aannemelijk dat blauwtong bij jonge kalveren tot een sterke toename van sterfte heeft geleid. 

Bijna 2300 meldingen van blauwtong

In totaal meldden 2264 rundveehouders klinische verschijnselen van blauwtong. Zeventig procent daarvan is afkomstig van melkvee- of jongveeopfokbedrijven, 18 procent van kleinschalige rundveebedrijven (minder dan 20 dieren) en 9 procent van bedrijven met zoogkoeien.