Disclaimer

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de sites van Veeteelt. Door het bezoeken van deze websites accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze internetsites worden u aangeboden door Veeteelt. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Veeteelt is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze websites. Veeteelt behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein Veeteelt.nl, VeeteeltVlees.nl en Veeteeltforum.nl) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij Veeteelt niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights

Op de inhoud van deze sites (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het materiaal op deze sites mag alleen door een geregistreerde bezoeker gebruikt worden. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze sites aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Veeteelt. Via het formulier onder de menu-optie 'contact' kunt u contact opnemen met Veeteelt voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

E-mailgebruik

Aan Veeteelt toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan Veeteelt niet garanderen dat de e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. Veeteelt is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door Veeteelt. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Disclaimer Veeteelt-app 

Via de Veeteelt-App krijgt u toegang tot de digitale versie van de Nederlandse uitgave van het magazine Veeteelt. Op de aankoop en het gebruik hiervan is Nederlands recht van toepassing. CRV BV kan niet garanderen dat gebruik van deze versie buiten Nederland voldoet aan de ter plaatse geldende wetgeving en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Privacybeleid

Gebruik van persoonlijke gegevens door Veeteelt/CRV

Veeteelt/CRV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is. Via de Veeteelt-App worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Veeteelt/CRV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en daarom worden deze gegevens door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Veeteelt/CRV houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Veeteelt/CRV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Veeteelt/CRV persoonsgegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief van Veeteelt/CRV of wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt om berichten te kunnen plaatsen. Veeteelt/CRV verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens

Veeteelt/CRV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, in het kader van het aanbieden van een bepaalde (interactieve) dienst. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden ter beschikking gesteld.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldende jurisdictie

Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de sites en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Veeteelt van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, die wij op het eerste verzoek kosteloos toezenden of die te openen zijn onder de link algemene voorwaarden.